Skip to content

Robotniczych, które okreslilo minimum godziwej powierzchni mieszkalnej dla rodziny robotniczej na 36 m2, co odpowiada mieszkaniu do 2-izbowemu

2 miesiące ago

233 words

Robotniczych, które określiło minimum godziwej powierzchni mieszkalnej dla rodziny robotniczej na 36 m2, co odpowiada mieszkaniu do 2-izbowemu. Jeżeli zważyć, że jednocześnie odsetek mieszkań l-izbowych w Warszawie z 39,1% ogółu mieszkań w 1921 r. wzrósł do 42,7% w r. 1931, a w Łodzi mieszkania l-izbowe stanowiące około 60 % ogółu mieszkań były w 1933 r. w 100% zamieszkałe przez ludność robotniczą wypieraną całkowicie z mieszkań większych, to widać, że standard TOR w niczym nie mógł wpłynąć na poprawę sytuacji mieszkaniowej klasy robotniczej, gdyż nie miał i nie mógł mieć charakteru standardu powszechnego. Powszechność standardu osiągamy, więc jedynie w ustroju socjalistycznym, gdyż standard został określony na podstawie analizy stanu istniejącego, stanowi jedyną i wyłączną podstawę zarówno dla realizacji mieszkań nowych, jak też dla kontroli sposobu użytkowania mieszkań istniejących. Czwartą cechą socjalistycznej metody określania standardów mieszkaniowych jest integralne związanie standardu samych mieszkań ze standardem całości wyposażenia komunalnego i społeczno-usługowego domów mieszkalnych oraz ich zespołów. Jeżeli przyjmiemy, że podstawą istnienia społeczeństwa socjalistycznego jest właściwa organizacja współżycia społecznego na każdym szczeblu zbiorowości, to powyższa teza z góry wykluczy możliwość rozpatrywania standardu mieszkania, jako jednostki oderwanej od otaczających urządzeń domowych, blokowych i ogólno miejskich. [patrz też: producent pianki poliuretanowej, producent pianki poliuretanowej klinkierowa, projekty kostki brukowej program ]

Powiązane tematy z artykułem: pozwolenie na budowę koszt producent pianki poliuretanowej projekty kostki brukowej program