Skip to content

Uprzednio podjelismy próbe opisania cech charakteryzujacych metode okreslania standardów mieszkaniowych, w ustrojach kapitalistycznym i socjalistycznym

2 lata ago

285 words

Uprzednio podjęliśmy próbę opisania cech charakteryzujących metodę określania standardów mieszkaniowych, w ustrojach kapitalistycznym i socjalistycznym. Mówiąc o ustroju kapitalistycznym posługiwaliśmy się pojęciem metoda raczej w przenośni, gdyż w rzeczywistości w ustroju tym metoda, jako sformułowana świadomie i naukowo podbudowana podstawa regulująca postępowanie w pewnej dziedzinie działalności gospodarczej nie występuje. Usiłowaliśmy raczej za pomocą obserwacji i analizy wyników burżuazyjnego i reformistycznego budownictwa mieszkaniowego dojść do uogólnień wskazujących na wspólne cechy i źródła polityki budowlano-mieszkaniowej kapitalizmu. Określaliśmy, więc nazwą metody coś, co nie jest wynikiem planującej jednolitej woli, lecz tylko wyrazem istniejącej i potwierdzającej się w każdym przypadku prawidłowości. Wprowadzone dla uproszczenia nieścisłość polega na pewnego rodzaju personifikacji ustroju kapitalistycznego. Studiuj ąc obecnie genialne Stalinowskie sformułowanie podstawowych praw ekonomicznych współczesnego kapitalizmu i socjalizmu, możemy zrozumieć, że w ograniczonej dziedzinie standardu mieszkaniowego występuje tylko odbicie działania obiektywnych praw, określających istotę i treść produkcji kapitalistycznej i socjalistycznej. W odniesieniu do kapitalizmu sformułowanie prawa jest następujące: Zapewnienie maksymalnego zysku kapitalistycznego w drodze wyzysku, ruiny i pauperyzacji większości ludności danego kraju, w drodze ujarzmienia i systematycznego ograbiania innych krajów, zwłaszcza krajów zacofanych, wreszcie w drodze wojen i militaryzacji gospodarki narodowej wykorzystywanych dla zapewnienia najwyższych zysków. Obiektywne działanie tego prawa w warunkach współczesnego kapitalizmu w pełni wyjaśnia nieuchronność rozwiązywania zagadnienia mieszkaniowego w społeczeństwie kapitalistycznym w sposób tak jednorodny, że używaliśmy dla niego określenia Me tody. [patrz też: reakcja polimeryzacji, mrówka wałbrzych, agilis cattus ]

Powiązane tematy z artykułem: agilis cattus mrówka wałbrzych reakcja polimeryzacji